تامین و راه اندازی سیستم Power Storage به ظرفیت 8 مگاوات

تامین و راه اندازی سیستم Power Storage به ظرفیت 8 مگاوات در بندر دیر در سایت شرکت کارخانه متانول با قابلیت اتصال به شبکه 20 کیلوولت.