شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


OME low voltage explosion-proof electric motors are ATEX certified.
With the term ATEX (explosive atmosphere) we indicate a mixture, in particular conditions of temperature and pressure, of air and fuel capable, if properly triggered, to originate an explosion (deflagration or detonation). The fuel may consist of gas or dust.
The explosion-proof electric motors are used where it needs to guarantee safety against fire and explosion caused by gas, dust and liquids.
ATEX is the name of two European directives governing explosive atmospheres.
- The first (94/9 / EC) on equipment and protective systems installed in atmospheres and aims to bring together the different laws of the Member States for equipment and protective systems intended for these areas at risk.
- The second (99/92 / EC) prescribes the minimum protection requirements for safety and health of workers at risk from explosive atmospheres. Our motors are certified ATEX II 2 G - EExd - IICT4.
These electric motors are used in:
• Oil and gas
• Chemical
• Petrochemicals
• Refineries
• Oil Platforms
• Oil pipelines
• Gas pipelines
• Pharmaceuticals
• Graphic industries
• Power Plants
• Boats
• Manufacturing industries
• Offshore
• Mining industries (mining and processing)
They are also used by manufacturers of equipment:
• Collection and treatment of waste
• Processing of cereals, rice, sugar

OPERATING CONDITIONS
GROUPS AND CATEGORIES
Devices for use in hazardous areas are divided into GROUPS:
GROUP I: devices used in mines
GROUP II: devices for surface installations
Our electric motors fall into the category GROUP II (II 2 G)
ATEX is the name of two European directives governing explosive atmospheres.

Technical features:
• Size 80-355
• Cable Entries
• Choice Of safety-electric motor
• Timetable With completion and greasing intervals
• Temperature For atmospheres with combustible dusts
• Fastening Torques

Standard specifications:
• Size 80-355
• Cable Entries
• Choice Of safety-electric motor
• Timetable With completion and greasing intervals
• Temperature For atmospheres with combustible dusts
• Fastening Torques

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران