شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

SINUS PENTA drives have integrated braking unit up to size S32
Specific external braking units are available from size S41 to S90
Santerno offers a complete set of resistors for each specific applicationINTEGRATED Braking Unit in SINUS PENTA DRIVE S05-S32
All SINUS PENTA DRIVES up to S32 have an integrated Braking Unit.BU200 for S60 - S60P
BU200 is the specifi c external Braking Unit for size S60
(BU200 may be used instead of BU700 also for S41-S51)BU700 2T-4T for S41-S51 - BU600 5T-6T for S42-S52
BU700 is the specifi c external Braking Unit for 2T-4T size S41-S51
BU600 is the specifi c external Braking Unit for 5T-6T size S42-S52BU1440 for Modular Inverter S65-S90
BU1440 is the modular Braking Unit for all modular inverters:
S65,S70,S75,S80,S90

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران