شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Fieldbus and communication boards for SINUS PENTA
- ES822 Insulated board, RS232 and/or RS485 (this board must be installed on the inverter and it is suggested for ModBus networks)
- Profi bus DP board (hardware and software kit)
- PROFIdrive board (hardware and software kit)
- DeviceNet board (hardware and software kit)
- CANOpen board (hardware and software kit)
- Interbus board (hardware and software kit)
- Lonworks (hardware and software kit)
- Ethernet+IT board (hardware and software kit)
- ControlNet board (hardware and software kit)
- Metasys N2 ES919
- BacNet RS485 ES919
- BacNet Ethernet ES919

 

Speed sensors boards for SINUS PENTA
- ES836 Encoder board
- ES913 LINE DRIVER Encoder board
- ES860 SINcos board
- ES861 Resolver/Encoder board with repeated Encoder + 3 digital Inputs/Outputs
- ES950 EnDAT Encoder board
- ES950 BiSS Encoder board
- ES966 Hiperface Encoder board

I/O expansion boards for SINUS PENTA
- ES847/1 Board 8 Digital Inputs + 6 Transistor Outputs, 4 PT100 inputs up to 260°C, 1 Analog Voltage input, 1 Analog current
- input 0-20mA - for SINUS PENTA plus ADE Energy Counter for Regenerative (RGN) application
- ES870 Board, 8 Digital Inputs + 6 Relay Outputs for SINUS PENTA Regenerative application
- ES988 120V/240V Board, 8 Digital Inputs + 4 Relay Outputs

Datalogger and RTC boards for SINUS PENTA
- ES851 Data Logger Board, REMOTE DRIVE wireless connection, RS232 Full modem - GSM - Local Ethernet - RS485 multidrop for the
- connection of up to 15 inverters
- ES851 REAL TIME CLOCK
- ES851 Data Logger Board, REMOTE DRIVE wireless connection, RS232 Full modem - GSM - Local Ethernet, RS485 multidrop for the
- connection of up to 15 inverters

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران