شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

MEDIUM VOLTAGE INVERTER AC three phase induction motors AC three phase synchronous motors
• wide power range 250kw to 20000kw
• wide power supply voltage range ,3.3KV,6.6KV,11KV
• input frequency 50-60Hz
• enclosure IP30, IP43, IP54,Nema 3R
• THD≤3%
• cell bypass
• cascade control
• bypass cabinet (optional)
• smooth drive bypass
• protection against single multi-phase-to-earth faults
• cabinet and box type
• compliance with the requirements of IEE-519
• LCD displayer
• efficiency ≥95%Functionality
• soft motor start and stop with preset acceleration and braking rate (Hz/s) , limiting inrush current
• ((manual)) , ((Automatic)) or ((Automatic with preset time)) modes depending on whether the motor need to start automatically after a fault occurs or await the operators command ((current optimization)) mode to provide automatic output voltage adjustment in order to get the minimum full load current at fixed output frequency
• start and stop according to a preset time schedule
• local distant or ACS control modes enable the operator to choose the most convenient control source
• change output frequency according to a preset time schedule
• cascade starting of several motors
• (changing the motors speed of rotation according to a feedback from a technological parameter sensor (pressure, temperature ,etc
• self-diagnostic system enables the drive to find the exact place a failure occurs and save details of the failure in question in a log
• measures consumed energy restart after short time supply drop out (> 2.5 s) and continue operation Motor starting modes:
• soft– with adjustable rate of the motor acceleration
• impact , swinging , hard start Motor deceleration may be as follows:
• dynamic braking by a motor with adjustable deceleration rate.
• Breaking by run out with a protection against restart within 5 seconds

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران