شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Soft start/stop static starters for three-phase asynchronous motors
سـری ASA راه اندازهـای پیشـرفته دیجیتالی مناسـبی بـرای موتورهایی با تـوان5kw.5 تا 600kw مـی باشـند. راه اندازهـای نـرم ASA با ایجاد سیسـتم حفاظتی مناسـب بـرای رنج گسـترده ای از موتورهـا سـبب عملکـرد قابل اطمینـان درکاربردهای مختلف می شـوند.

مشخصات فنی
روش های متنوع راه اندازی و توقف:
• ACC سازگار با سیستم کنترل شتاب افزاینده
• کنترل شیب راه اندازی
• جریان ثابت
• شیب جریان
• توقف نرم بر اساس نمودار شیب ولتاژ زمان بندی شده دارای رنج گسترده ولتاژ در تمامی توان ها
• 200V رنج ولتاژ
• 380V رنج ولتاژ
• 690V رنج ولتاژ
• 11A-1200A رنج ولتاژ

ورودی و خروجی ها
• ورودی های کنترل از راه دور 3 عددثابت 1عدد قابل برنامه ریزی
• خروجی های رله 2عدد ثابت 1 عدد قابل برنامه ریزی
• خروجی آنالوگ 4-20mA عدد قابل برنامه ریزی
• قابلیت ارتباط با (Modbus RTU) نمایشگری که پارامترها به راحتی قابل مشاهده اند
• نمایش پارامترها به صورت چند زبانه
• صفحه نمایش چند حالته با کیفیت گرافیکی عالی
• دارای شمارنده تعداد راه اندازها-ساعات کاری - انرژی برحسب kWh
• نمایش پارامترها جریان - ولتاژ

حفاظهای قابل تنظیم
• افزایش زمان راه اندازی
• افزایش جریان در هنگام راه اندازی
• تعداد دفعات راه اندازی
• راه اندازی موتور بدون بار
• توقف آنی در صورت ایراد یا قطعی مدار
• افت ولتاژ
• افزایش ولتاژ
• خطا در مدار فرمان
• خطا در شبکه قدرت
• قطع شدن ارتباط با شبکه بالا دستی
• تنظیم اشتباه پارامترها

Manuals

ASA Soft starter manual-201706.pdf
Popular 1.95 MB
17/07/1398 13:15:26

 

Catalog

ASA soft starter.pdf
Popular 2.92 MB
17/07/1398 13:15:47
SANTERNO GENERAL CATALOUGE 2015.2016.pdf
Popular 9.75 MB
17/07/1398 13:15:48
SANTERNO INDUSTRIAL AUTOMATION EN_FA.pdf
Popular 12.47 MB
17/07/1398 13:15:48

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران