شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Product description
ASAMV plus high voltage soft starter is a new type start-up equipment which integrates electronic techniques, computer techniques and modern control theory. It is the new generation product to replace the conventional star-delta starter, self-coupling voltage-drop starter and magnetic control voltage-drop. starter in high voltage applicationsAt a glance
• Widely used in electric industry with rated voltage 3000 to 10000V
• Mainly applicable to the control and protection for the starting and stopping of squirrel-cage type asynchronous and synchronous motors
• Application in water pumps, fans, compressors, crashers, agitators and conveyer belt etc.
• Start frequency reach to 1-3 times per hour
• Open-phase protection, Over-current protection in operation, Unbalanced phase current protection,Overload protection, Underload protection
• Start timeout, Over-voltage protection, Under-voltage protection, Phase protection and Ground protection
• Communication support RS485 with Modbus RTU protocol. Support maximum 31 devices in network.
• LCD display with 6 touch membrane keyboard

Customer benefits
• Solves effectively the surging problem of inertia system when stopping
• Only active at startup (and stop, if equipped). Ramping up the initial voltage to the motor produces gradual motor start
• (Generates a gentle start to relieve torque and tension (conveyors, beltdriven systems, gears, etc
• Eliminate pressure surges caused in piping systems when fluid changes direction rapidly

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران