تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

DIGI SOFT S1 SERIES

BUILT-IN BY PASS SOFT STARTER

ســافت اســتارت مــدل  DigiSoft نســل جدیــدی از ســافت اســتارت تــر میباشــد کــه بهتریــن کنتــرل را بــرروی پروفایــل هــای شــتاب و کاهــش دور الکتروموتــور دارد. 
ایــن ســافت اســتارت بــا بررســی نحــوه عملکــرد الکتروموتــور در زمــان شــیب راه انــدازی و شــیب توقــف و انطبــاق ان بــا نــوع منحنــی انتخــاب شــده ، بــه کاربر اطمینــان میدهــد کــه الکتروموتــور در نــرم تریــن حالــت ممکــن راه انــدازی و متوقــف گــردد.

 

کنترل  شتاب تطبیقی

ســافت اســتارت مــدل DigiSoft بــا بهــره گیــری از منطــق  کنتــرل شــتاب منطبــق بــا بــار کمــک میکنــد تــا الکتروموتــور  در بهتریــن حالــت راه انــدازی گــردد و بــرای ایــن منظــور کافــی اســت تــا کاربــر ، منحنــی راه انــدازی متناســب بــا بــار خــود را کــه بصــورت پیــش فــرض در پارامترهــای ســافت اســتارت وجــود دارد انتخــاب نمایــد.

 

 کاربری آسان

ســافت اســتارت مــدل DigiSoft بــا بهــره وری از منــوی تنظیمــات و  روش نصــب آســان ، ایــن امــکان را فراهــم میســازد تــا در کوتــاه تریــن زمــان نصــب  و راه انــدازی گــردد همچنیــن بــه دلیــل اینکــه  خطاهــای نمایــش داده شــده بصــورت توضیحــی مــی باشــد و بــه صــورت کــد نمایــش داده نمــی شــود، عیــب یابــی در کمتریــن زمــان ممکــن ، امــکان پذیــر اســت.

 

مشخصات محصول

 ســافت اســتارت مدل  DigiSoft دستگاهی هوشمند  قابــل اعتمــاد و دارای کاربری آســان میباشــد و بــا دارا بــودن امکانــات فراوان میتوانــد  راه انــدازی و توقــف نــرمر بــرای الکتروموتــور باشــد.
 صفحــه نمایــش LCD بــزرگ کــه اطلاعــات را بــه چنــد زبــان و بصــورت منحنــی نمایــش میدهــد.

توابع کنترلی پیشرفته برای  START & STOP

مانیتورینگ عملکرد اجرایی و گزارشات

دارای توابع محافظتی موتور

 

قابلیت های محصول

1-صفحه نمایش گرافیکی

2-نصب صفحه نمایشگر بر روی تابلو

3-کنتاکتور بای پس داخلی

4-توقف نرم

5-ترمز

6-عملکرد پیشرفته

7-راه انداز جریانی

8-نصب و راه اندازی آسان

 

 

 

 

 

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰