شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

شـرکت سـامان گسـتر بـه شـماره ثبـت 326832فعالیـت خـود را از سـال 1387آغـاز کـرده و در حـال حاضـر بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن و باتجربـه تریـن شـرکت هـای فعـال در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی و تامیـن تجهیـزات الکترونیکـی هماننـد کنتـرل دور موتـور،AC ،DC ســافت اســتارتر، الکتروموتــور و اینورترهــای بــادی و خورشــیدی در سـطوح ولتـاژی HV ،MV ، LVمـی باشـد.

ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن مهندسـین و نماینـده های اسـتانی آمـوزش دیـده ، پشـتیبانی و خدمـات پـس از فـروش مناسـبی را بـه کلیـه نماینـدگان و مشـتریان خـود در سراسـر کشـور ارائـه مـی کنـد. شــرکت ســامان گســتر آمــاده ارائــه خدماتــی همچــون مشــاوره شـناخت نیازهـای بـازار و دسـتیابی بـه بهتریـن راه حـل هـا در نصـب و راه انــدازی مــی باشــد.

پيشـينه سـامان گسـتر در تاميـن تجهيـزات الكتريكـي و نيـاز روز افزون صنايـع بـه اينگونـه تجهيـزات باعـث گرديـد، شـركت نسـبت بـه ايجـاد مشـاركت هـای ایرانـی - خارجـی و عقـد قراردادهـای انحصـاری طولانـی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن المللــی فعاليــت گسـترده ای دارنـد، اقـدام نمايـد كـه از آن جمله می تـوان به نمايندگی انحصـاری فـروش و خدمـات پـس از فـروش شـركت هـای ذیـل اشـاره نمود:
• SANTERNO ايتاليا
• OME ايتاليا
• TRIOL اوکراین

بدیهـی اسـت ایـن شـرکت با حفـظ پـل ارتباطی خـود با صنایـع گوناگون و ارائـه خدماتـی همچـون نصـب و راه انـدازی و آموزش همـواره در جهت کسـب رضایـت مشـتریان خود می کوشـد اعضـای شـرکت سـامان گسـتر بـه طـور مـداوم جلسـات آموزشـی را در مـکان هـای تولیـدی - صنعتـی برگـزار مـی کنند تـا جدیدتریـن اطاعات را بـه مشـتریان خـود ارائـه دهنـد.
به جرات میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما بالاست.

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران