تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

 

شـرکت سـامان گسـتر بـه شـماره ثبـت ۳۲۶۸۳۲ فعالیـت خـود را از سـال ۱۳۸۷ آغـاز کـرده و در حـال حاضـر بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن و باتجربـه تریـن شـرکت هـای فعـال در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی و تامیـن تجهیـزات الکترونیکـی هماننـد کنتـرل دور موتـور،AC ،DC ســافت اســتارتر، الکتروموتــور و اینورترهــای بــادی و خورشــیدی در سـطوح ولتـاژی HV ،MV ، LVمـی باشـد.

ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن مهندسـین و نماینـده های اسـتانی آمـوزش دیـده ، پشـتیبانی و خدمـات پـس از فـروش مناسـبی را بـه کلیـه نماینـدگان و مشـتریان خـود در سراسـر کشـور ارائـه مـی کنـد. شــرکت ســامان گســتر آمــاده ارائــه خدماتــی همچــون مشــاوره شـناخت نیازهـای بـازار و دسـتیابی بـه بهتریـن راه حـل هـا در نصـب و راه انــدازی مــی باشــد.

پيشـينه سـامان گسـتر در تاميـن تجهيـزات الكتريكـي و نيـاز روز افزون صنايـع بـه اينگونـه تجهيـزات باعـث گرديـد، شـركت نسـبت بـه ايجـاد مشـاركت هـای ایرانـی - خارجـی و عقـد قراردادهـای انحصـاری طولانـی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن المللــی فعاليــت گسـترده ای دارنـد، اقـدام نمايـد كـه از آن جمله می تـوان به نمايندگی انحصـاری فـروش و خدمـات پـس از فـروش شـركت هـای ذیـل اشـاره نمود:
• SANTERNO ايتاليا
• OME ايتاليا

بدیهـی اسـت ایـن شـرکت با حفـظ پـل ارتباطی خـود با صنایـع گوناگون و ارائـه خدماتـی همچـون نصـب و راه انـدازی و آموزش همـواره در جهت کسـب رضایـت مشـتریان خود می کوشـد اعضـای شـرکت سـامان گسـتر بـه طـور مـداوم جلسـات آموزشـی را در مـکان هـای تولیـدی - صنعتـی برگـزار مـی کنند تـا جدیدتریـن اطاعات را بـه مشـتریان خـود ارائـه دهنـد.
به جرات میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما بالاست.

 

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰