شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

سیاست شرکت سامان گستر بر آن است که فقط به عنوان یک شرکت تجاری و بازرگانی فعالیت ننماید و در این راستا پرسنل واحد خدمات فنی ، به روز رسانی اطاعات فنی خود و آشنایی با صنایع مختلف را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند علیرغم ارائه خدمات مربوط به محصولات خود ، به عنوان مشاوری کارآمد در کنار شرکتها و خریداران دیگر باشد.به همین سبب با برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی سعی در افزایش سطح اطاعات فنی خریداران در زمینه اتوماسیون صنعتی را دارد.

شرکت سامان گستر از بدو تاسیس عاوه بر تامین نیازهای داخلی نسبت به تامین کالا و ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام نموده است.این شرکت تا به امروز توانسته موافقت تعداد کثیری از شرکتها را در استان های مختلف کشور به عنوان نماینده رسمی و انحصاری جلب نماید که این امر در رشد و شکوفایی شرکت سامان گستر سهم بسزایی به خود اختصاص داده است.

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران