شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

شـرکت سـانترنو بـا داشـتن لابراتوارهـای مجهـز و با بکارگیری نیروهـای متخصص از ملیتهای مختلف در سـال 1970فعالیت خـود را در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی آغـاز نمـود و در ابتـدا با طراحی و تولید دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهای DCتوانسـت گوی رقابـت را از شـرکت هـای دیگـر ربـوده و به عنـوان مرجع ایفای نقـش نماید.
در دهه هشـتاد میادی و پس از مطالعات فراوان توانسـت محصولات جدید خود را در زمینه کنترل دور موتورهای ACطراحی و وارد بازار نماید.
بـا افزایـش قیمـت انـرژی هـای فسـیلی و مطرح شـدن اسـتفاده از انرژی هـای نوین و پایدار در جهان ، شـرکت سـانترنو قـدم در عرصه ای جدیـد نهـاده و در کنـار تولیـد دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهـای ACو DCفعالیت خـود را در زمینه تولید مبدل های خورشـیدی و بـادی آغـاز نمـوده و با اسـتفاده از تخصص کارشناسـان مجرب و همچنین مراکز دانشـگاهی ،توانسـت به عنـوان مرجع این تکنولوژی درایتالیـا و در سـالهای بعـد در اروپـا و امریـکا مطـرح شـود تـا جائیکـه امـروزه به عنـوان بزرگترین تولید کننـده و مجـری در زمینه ایجاد نیـروگاه هـای خورشـیدی در جهـان مـی باشـد.محصولات شـرکت سـانترنو با داشـتن 2تـا 5سـال وارانتـی ارائه مـی گردد.گواهینامه های دریافتی این شـرکت تائیدی بر عملکرد و کیفیت محصولات SANTERNOبوده و تمامی محصولات تولیدی سـانترنو مطابق با اسـتانداردهای جهانـی و دارای گواهینامـه های معتبر بین المللی می باشـند.
یکی از دلائل انتخاب شـرکت سـانترنو توسـط شـرکت سـامان گسـتر ، مجموعه کاملی از محصولات است که شـرکت سانترنو در زمینه اتوماسـیون صنعتی ارائه میدهد.شرکت سانترنو دارای:
دستگاه های کنترل دور موتورهای MV-LV) AC)
دستگاههای کنترل دور موتورهایDC
راه اندازهای نرم (MV-LV (SOFT STARTS
راه اندازهای نرم (DC AC (MV,LV
شرکت تریول به عنوان یک موسسه خصوصی از حدود 20سال پیش فعالیت خود را در جهت ارائه خدمات ، R&Dاجرای پروژه ، تولید ، خدمات پس از فروش در حوزه الکترونیک آغاز کرده و در این راستا پیشرفت در تولید و فروش ، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش محصولات را در دستور کار خود قرار داده است.
درایوهای سرعت متغیر ، سافت استارتر ، Switch boardبرای کنترلEPC
درایوهای فرکانس متغیر مدیوم ولتاژ و سافت استارتر جهت کاربردهایی مانند پمپهای افقی
سیستم کنترل از راه دور
توسعه نرم افزاری
توسعه محصولات سفارشی ( ویژه )
موتورهای خطی شناور و پمپ پیستون ( جهت صنعت نفت )
گردش مالی بالغ بر 80میلیون دلار در سال 20
تجهیزات استخراج نفت و گاز
این شرکت با داشتن 760کارمند در بخشهای مختلف و 150کارشناس و مهندس در قسمت R&Dو پشتیبانی فنی آماده هستند تا هرگونه نیاز مشتری را مرتفع نمایند.
کمپانی OMEدر سال 1960توسط خانواده Orsattiتاسیس و فعالیت خود را به طور انحصاری در زمینه الکتروموتور ، بخصوص الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز ادامه داده است.
تجربه ، تکنولوژی و دانش 40ساله ایتالیایی ها در این زمینه عاملی مهم در کیفیت OMEبوده است.
Eبا داشتن بیش از 40سال تجربه در زمینه تولید الکتروموتورهای ضد انفجار و الکتروموتورهای خاص در سطوح ولتاژی پائین ، متوسط و بالا ودرراستای اهداف مشتری مداری ، کنترل کیفی دستگاههای تولیدی خود را با بازدهی بالا توسط تکنسین های متخصص انجام میدهد.
تمامی الکتروموتورهای OMEبراساس نیاز مشتری و مطابق با استانداردهای اروپائی MCE UNELکه پارامترهای بین المللی را در جزئیات ساخت تعریف می کند ساخته میشود.برخی گواهینامه های معتبر OMEعبارتند از
گواهینامه ISO 9001 / VISION 2000به عنوان تولید کننده از انیستیتوRIN
گواهینامه ISO 9001با برگشت از فروش کمتر از% 0.01ناشی از ایرادات ساخت
رضایت نامه اروپایی سازگاری با محیط زیست
شاخصه های اروپایی KVOTO TREATY & ENEA ADDRESSجهت تولید موتورها با بازدهی بالا
تولید کننده رده سوم موتورهایA
تولید کننده رده دوم موتورهای ضد انفجارADP
تولید موتور جهت کاربرد در صنایع دریائی

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران