تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

نیمی از پرســنل شــرکت ســامان گســتر در واحــد مهندســی فـروش و بازاریابـی فعالیـت مـی کننـد کـه همـواره سـعی نمـوده انـد بـا همـکاری متقابـل بـا نماینـدگان رسـمی و اسـتانی خـود گامـی مهـم در جهـت رشـد و شـکوفایی و رسـیدن بـه اهـداف مجموعـه برداشـته تـا بتواننـد کیفیـت و برتـری محصـولات خـود را در صنایـع مختلـف بـه اثبـات برسـانند.
از جملـه واحـد هـای شـرکت سـامان گسـتر میتـوان بـه دپارتمـان فنی با داشـتن سـهمی از پرسنل اشـاره کرد.کلیه افراد شاغل در بخش فنی و خدمات پس از فروش دوره های تخصصی مرتبـط بـا فعالیت خـود را در داخـل و خارج از کشـور گذرانیده اند.
شـرکت سـامان گسـتر سـعی نموده به جهت حفـظ پویایـی و ارائه خدمـات سـریعتر و بهتـر، از نیروهـای جـوان و بـا تجربـه اسـتفاده نمایـد بـه طوریکه متوسـط سـنی افراد شـاغل در این شـرکت ۳۵ سـال می باشـد.

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰