شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

8.5درصــد از پرســنل شــرکت ســامان گســتر در واحــد مهندســی فـروش و بازاریابـی فعالیـت مـی کننـد کـه همـواره سـعی نمـوده انـد بـا همـکاری متقابـل بـا نماینـدگان رسـمی و اسـتانی خـود گامـی مهـم در جهـت رشـد و شـکوفایی و رسـیدن بـه اهـداف مجموعـه برداشـته تـا بتواننـد کیفیـت و برتـری محصـولات خـود را در صنایـع مختلـف بـه اثبـات برسـانند.
از جملـه واحـد هـای شـرکت سـامان گسـتر میتـوان بـه دپارتمـان فنی با داشـتن سـهم 35درصد از پرسنل اشـاره کرد.کلیه افراد شاغل در بخش فنی و خدمات پس از فروش دوره های تخصصی مرتبـط بـا فعالیت خـود را در داخـل و خارج از کشـور گذرانیده اند.
شـرکت سـامان گسـتر سـعی نموده به جهت حفـظ پویایـی و ارائه خدمـات سـریعتر و بهتـر، از نیروهـای جـوان و بـا تجربـه اسـتفاده نمایـد بـه طوریکه متوسـط سـنی افراد شـاغل در این شـرکت 35 سـال می باشـد.

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران