تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

همـکاری بـا شـرکتهای مشـاور در صنایـع مختلـف کشـور و کیفیـت بـالای تجهیـزات باعـث گردید تـا بتوانیـم در مدت زمانـی کوتاه سـهم بزرگـی از بـازار اتوماسـیون را بـه خـود اختصـاص داده و همچنیـن بتوانیـم وارد لیسـت تامیـن کننـدگان کالای شـرکت های مختلفـی همچـون نفـت و گاز پـارس ، شـرکت ملـی گاز ایـران ، شـرکت ملـی مهندسـی و سـاختمان نفت ایـران و .... شـویم.

رضایت نامه کارفرمایان

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰