شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Name  
AI_REF_High_Altitude_Inverter_Applications_rev1.pdf
Popular 385.4 KB
Impianti_Serre_Vulcano_1994.pdf
Popular 354.93 KB
Presentazione Inverter Sunway M XS - Santerno_EN.pdf
Popular 1.54 MB
PV_Bullet Points_EN.pdf
Popular 334.86 KB
PV_REF_124MW_Ravenna_EN.pdf
Popular 2.33 MB
PV_REF_124MW_Ravenna_EN_rev1.pdf
Popular 1.46 MB
PV_REF_China_EN_rev.pdf
Popular 729.59 KB
PV_REF_High_Altitude_Inverter_Applications_2014_EN.pdf
Popular 1 MB
PV_REF_Large_Plants_like_Kathu_EN_rev.pdf
Popular 3.07 MB
PV_REF_Parkings_and_France_EN.pdf
Popular 2.04 MB
PV_REF_Parkings_and_France_EN_rev.pdf
Popular 2.51 MB
PV_REF_PV_Plants_In_Island.pdf
Popular 4.71 MB
PV_REF_PV_Plants_In_Islands.pdf
Popular 4.37 MB
PV_REF_Shigatze_EN_new.pdf
Popular 994.69 KB
PV_REF_Shigatze_EN_rev.pdf
Popular 448.18 KB
PV_REF_Solardrive_EN_rev.pdf
Popular 575.42 KB
PV_REF_Uptime_EN_rev.pdf
Popular 206.69 KB
PV_RLIST_Ground_Plants_2012_EN_rev.pdf
Popular 9.01 MB
PV_RLIST_Ground_Plants_2013_EN_new.pdf
Popular 8.4 MB
PV_RLIST_Ground_Plants_2016_EN.pdf
Popular 4.95 MB
PV_RLIST_Residential_2011_EN_rev.pdf
Popular 6.99 MB
PV_RLIST_Residential_EN.pdf
Popular 2.96 MB
PV_RLIST_Rooftop_Commercial_2011_EN_rev.pdf
Popular 1.85 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2011_EN_rev.pdf
Popular 1.54 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2014_EN Copia in conflitto di Franco Valentini 2014-01-28.pdf
Popular 3.48 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2014_EN.pdf
Popular 3.48 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_EN_rev.pdf
Popular 1.3 MB
PV_RLIST_Sunway_TG_TE_EN_rev.pdf
Popular 1.47 MB
PV_RLIST_TG100_EN_rev - Copia.pdf
Popular 2.47 MB
PV_RLIST_TG100NA_Outdoor_EN_rev.pdf
Popular 332.42 KB
PV_RLIST_TG750_2014_EN.pdf
Popular 1.67 MB
PV_RLIST_TG750_EN_rev1.pdf
Popular 767.64 KB
Santerno_Calexico_265MW_PV_Plant.pdf
Popular 3.48 MB
Santerno_Latin America Rev02.pdf
Popular 1.87 MB
Santerno_PV_CP_2014 SB.pdf
Popular 1.97 MB
Santerno_South Africa Rev04.pdf
Popular 1.03 MB
Santerno_Uptime_CaseStudy_rev5.pdf
Popular 1016.05 KB
Serre_and_Vulcano_PV_Plants_1994 Copia in conflitto di Franco Valentini 2014-01-28.pdf
Popular 355.53 KB
Serre_and_Vulcano_PV_Plants_1994.pdf
Popular 355.53 KB
Solar Reference 1.pdf
Popular 1 MB
Solar Reference 2.pdf
Popular 1.13 MB
Sunpower Santerno Fleet availability comparison.pdf
Popular 173.9 KB

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران