شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Name  
AI_REF_High_Altitude_Inverter_Applications_rev1.pdf
385.4 KB
Impianti_Serre_Vulcano_1994.pdf
354.93 KB
Presentazione Inverter Sunway M XS - Santerno_EN.pdf
1.54 MB
PV_Bullet Points_EN.pdf
334.86 KB
PV_REF_124MW_Ravenna_EN.pdf
2.33 MB
PV_REF_124MW_Ravenna_EN_rev1.pdf
1.46 MB
PV_REF_China_EN_rev.pdf
729.59 KB
PV_REF_High_Altitude_Inverter_Applications_2014_EN.pdf
1 MB
PV_REF_Large_Plants_like_Kathu_EN_rev.pdf
3.07 MB
PV_REF_Parkings_and_France_EN.pdf
2.04 MB
PV_REF_Parkings_and_France_EN_rev.pdf
2.51 MB
PV_REF_PV_Plants_In_Island.pdf
4.71 MB
PV_REF_PV_Plants_In_Islands.pdf
4.37 MB
PV_REF_Shigatze_EN_new.pdf
994.69 KB
PV_REF_Shigatze_EN_rev.pdf
448.18 KB
PV_REF_Solardrive_EN_rev.pdf
575.42 KB
PV_REF_Uptime_EN_rev.pdf
206.69 KB
PV_RLIST_Ground_Plants_2012_EN_rev.pdf
9.01 MB
PV_RLIST_Ground_Plants_2013_EN_new.pdf
8.4 MB
PV_RLIST_Ground_Plants_2016_EN.pdf
4.95 MB
PV_RLIST_Residential_2011_EN_rev.pdf
6.99 MB
PV_RLIST_Residential_EN.pdf
2.96 MB
PV_RLIST_Rooftop_Commercial_2011_EN_rev.pdf
1.85 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2011_EN_rev.pdf
1.54 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2014_EN Copia in conflitto di Franco Valentini 2014-01-28.pdf
3.48 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_2014_EN.pdf
3.48 MB
PV_RLIST_Rooftop_Industrial_EN_rev.pdf
1.3 MB
PV_RLIST_Sunway_TG_TE_EN_rev.pdf
1.47 MB
PV_RLIST_TG100_EN_rev - Copia.pdf
2.47 MB
PV_RLIST_TG100NA_Outdoor_EN_rev.pdf
332.42 KB
PV_RLIST_TG750_2014_EN.pdf
1.67 MB
PV_RLIST_TG750_EN_rev1.pdf
767.64 KB
Santerno_Calexico_265MW_PV_Plant.pdf
3.48 MB
Santerno_Latin America Rev02.pdf
1.87 MB
Santerno_PV_CP_2014 SB.pdf
1.97 MB
Santerno_South Africa Rev04.pdf
1.03 MB
Santerno_Uptime_CaseStudy_rev5.pdf
1016.05 KB
Serre_and_Vulcano_PV_Plants_1994 Copia in conflitto di Franco Valentini 2014-01-28.pdf
355.53 KB
Serre_and_Vulcano_PV_Plants_1994.pdf
355.53 KB
Solar Reference 1.pdf
1 MB
Solar Reference 2.pdf
1.13 MB
Sunpower Santerno Fleet availability comparison.pdf
173.9 KB

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران