شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Name  
5km_conveyor_08.pdf
Popular 7.88 MB
5km_conveyor_081.pdf
Popular 6.8 MB
AI_CSE_BeltConveyorAustralia_EN_rev.pdf
Popular 818.71 KB
AI_CSE_IrenItalia_EN_rev.pdf
Popular 1.01 MB
AI_CSE_Kaeser_IT_rev.pdf
Popular 790.99 KB
AI_REF_Mining_Peru_EN_rev.pdf
Popular 257.97 KB
AI_REF_OIL_PumpJacks_IT_rev.pdf
Popular 294.55 KB
AI_RLIST_ Mining_2016_rev2.pdf
Popular 3.32 MB
AI_RLIST_ Solarpump_EN.pdf
Popular 1.42 MB
AI_RLIST_ Water_EN.pdf
Popular 7.9 MB
AI_RLIST_Cement_2014_EN.pdf
Popular 535.01 KB
AI_RLIST_Food_and_Beverages_2014_EN.pdf
Popular 993.49 KB
AI_RLIST_High_Altitude_Inverter_Applications_2014_EN.pdf
Popular 286.41 KB
AI_RLIST_HVAC_2014_EN.pdf
Popular 310.53 KB
AI_RLIST_HVAC_EN_rev.pdf
Popular 393.02 KB
AI_RLIST_Marine_2014_EN.pdf
Popular 704.4 KB
AI_RLIST_Marine_2015.pdf
Popular 1019.17 KB
AI_RLIST_Medium_and_High_Power_EN.pdf
Popular 845.69 KB
AI_RLIST_Metal_and_Steel_2014_EN.pdf
Popular 1.13 MB
AI_RLIST_Metal_and_Steel_EN_rev.pdf
Popular 1.31 MB
AI_RLIST_Mining_2014_EN.pdf
Popular 1.41 MB
AI_RLIST_OIL_and_GAS_EN_rev.pdf
Popular 315.89 KB
AI_RLIST_Plastic_EN_rev.pdf
Popular 852.43 KB
AI_RLIST_Pulp_and_Paper_EN_rev.pdf
Popular 217.73 KB
AI_RLIST_Special_EN_rev.pdf
Popular 446.71 KB
AI_RLIST_TestBench_EN_rev.pdf
Popular 766.6 KB
AI_RLIST_Textile_EN_rev.pdf
Popular 398.75 KB
AI_RLIST_Waste_Mngt_EN_rev.pdf
Popular 370.31 KB
AI_RLIST_Water_EN.pdf
Popular 1.73 MB
AI_RLIST_Woodworking_EN_rev.pdf
Popular 82.8 KB
AI_STUDY_OIL_PumpJacks_EN_rev2.pdf
Popular 1.06 MB
Conveyor_Cement_2014_EN.pdf
Popular 273.13 KB
Inverters in HVAC-R Applications.pdf
Popular 1.8 MB
Iran Reference February 2013.pdf
Popular 8.79 MB
Iran Reference.pdf
Popular 115.19 KB
Medium voltage drives Projects reference.pdf
Popular 1.44 MB
Mexico.pdf
Popular 94.32 KB
Motor Reference.pdf
Popular 299.43 KB
Multipump Applications PDF.pdf
Popular 1.81 MB
OXIN-compressor Reference.pdf
Popular 1.72 MB
Pump Jacks CCW.pdf
Popular 636.2 KB
rail_unloader_australia1.pdf
Popular 298.59 KB
Reference Industrial Automation_OilGas_00 Compatibility Mode.pdf
Popular 270.18 KB
Reference Industrial Automation_Water_00.pdf
Popular 827.37 KB
Reference Industrial Automation_worldwide_rev01.pdf
Popular 7.99 MB
Reference List Cranes.pdf
Popular 68.28 KB
Reference list Inverter starting from 110 kW.pdf
Popular 27.14 KB
References ASA MV 1.pdf
Popular 304.09 KB
Regenerative Conveyor Belt Australia.pdf
Popular 208.51 KB
Rerefernce list Medium Voltage VFD Soft Starter.pdf
Popular 467.45 KB
RGN complete Cabinet and components.pdf
Popular 149.31 KB
rgn pup jack.pdf
Popular 351.81 KB
SANTERNO INDUSTRIAL REFERENCE_IT.pdf
Popular 11.03 MB
SANTERNO INDUSTRIAL REFERENCE_IT1.pdf
Popular 9.41 MB
Santerno Oceania Reference List.pdf
Popular 18.58 KB
Santerno Reference List above 100kw.pdf
Popular 57.67 KB
Santerno Steel and cement.pdf
Popular 103.02 KB
serviceEN_web.pdf
Popular 4.46 MB
Settore Acqua Reference.pdf
Popular 1.39 MB
Water_ Irrigation.pdf
Popular 1.69 MB

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران