شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Name  
5km_conveyor_08.pdf
7.88 MB
5km_conveyor_081.pdf
6.8 MB
AI_CSE_BeltConveyorAustralia_EN_rev.pdf
818.71 KB
AI_CSE_IrenItalia_EN_rev.pdf
1.01 MB
AI_CSE_Kaeser_IT_rev.pdf
790.99 KB
AI_REF_Mining_Peru_EN_rev.pdf
257.97 KB
AI_REF_OIL_PumpJacks_IT_rev.pdf
294.55 KB
AI_RLIST_ Mining_2016_rev2.pdf
3.32 MB
AI_RLIST_ Solarpump_EN.pdf
1.42 MB
AI_RLIST_ Water_EN.pdf
7.9 MB
AI_RLIST_Cement_2014_EN.pdf
535.01 KB
AI_RLIST_Food_and_Beverages_2014_EN.pdf
993.49 KB
AI_RLIST_High_Altitude_Inverter_Applications_2014_EN.pdf
286.41 KB
AI_RLIST_HVAC_2014_EN.pdf
310.53 KB
AI_RLIST_HVAC_EN_rev.pdf
393.02 KB
AI_RLIST_Marine_2014_EN.pdf
704.4 KB
AI_RLIST_Marine_2015.pdf
1019.17 KB
AI_RLIST_Medium_and_High_Power_EN.pdf
845.69 KB
AI_RLIST_Metal_and_Steel_2014_EN.pdf
1.13 MB
AI_RLIST_Metal_and_Steel_EN_rev.pdf
1.31 MB
AI_RLIST_Mining_2014_EN.pdf
1.41 MB
AI_RLIST_OIL_and_GAS_EN_rev.pdf
315.89 KB
AI_RLIST_Plastic_EN_rev.pdf
852.43 KB
AI_RLIST_Pulp_and_Paper_EN_rev.pdf
217.73 KB
AI_RLIST_Special_EN_rev.pdf
446.71 KB
AI_RLIST_TestBench_EN_rev.pdf
766.6 KB
AI_RLIST_Textile_EN_rev.pdf
398.75 KB
AI_RLIST_Waste_Mngt_EN_rev.pdf
370.31 KB
AI_RLIST_Water_EN.pdf
1.73 MB
AI_RLIST_Woodworking_EN_rev.pdf
82.8 KB
AI_STUDY_OIL_PumpJacks_EN_rev2.pdf
1.06 MB
Conveyor_Cement_2014_EN.pdf
273.13 KB
Inverters in HVAC-R Applications.pdf
1.8 MB
Iran Reference February 2013.pdf
8.79 MB
Iran Reference.pdf
115.19 KB
Medium voltage drives Projects reference.pdf
1.44 MB
Mexico.pdf
94.32 KB
Motor Reference.pdf
299.43 KB
Multipump Applications PDF.pdf
1.81 MB
OXIN-compressor Reference.pdf
1.72 MB
Pump Jacks CCW.pdf
636.2 KB
rail_unloader_australia1.pdf
298.59 KB
Reference Industrial Automation_OilGas_00 Compatibility Mode.pdf
270.18 KB
Reference Industrial Automation_Water_00.pdf
827.37 KB
Reference Industrial Automation_worldwide_rev01.pdf
7.99 MB
Reference List Cranes.pdf
68.28 KB
Reference list Inverter starting from 110 kW.pdf
27.14 KB
References ASA MV 1.pdf
304.09 KB
Regenerative Conveyor Belt Australia.pdf
208.51 KB
Rerefernce list Medium Voltage VFD Soft Starter.pdf
467.45 KB
RGN complete Cabinet and components.pdf
149.31 KB
rgn pup jack.pdf
351.81 KB
SANTERNO INDUSTRIAL REFERENCE_IT.pdf
11.03 MB
SANTERNO INDUSTRIAL REFERENCE_IT1.pdf
9.41 MB
Santerno Oceania Reference List.pdf
18.58 KB
Santerno Reference List above 100kw.pdf
57.67 KB
Santerno Steel and cement.pdf
103.02 KB
serviceEN_web.pdf
4.46 MB
Settore Acqua Reference.pdf
1.39 MB
Water_ Irrigation.pdf
1.69 MB

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران