شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Bridge: Bridge helps you interconnect systems, machines and data to obtain monitoring applications easily and quickly. All data logged are stored to the integrated storage system and made available to the user for download in Excel format. Bridge has been designed to be integrated into Santerno Cloud monitoring systems, such as SunwayPortal and Santerno.io, for the remote control of the connected plants and a secure and reliable connectivity for remote assistance. All data logged are instantly made available to the user via standard protocols for immediate and seamless integration with third-party monitoring systems.
Main features
Robust and reliable

Fanless, solid state disc
Web interface

You just a need an Internet browser to configure and view the plant data, both in tabular and in graphical format
Data auto refresh

Data are automatically updated with the refresh function configurable up to maximum 64 devices (1000 tags)
Stored logs and events

Data are sorted by day and stored to Excel spreadsheets
Log download

Instant log via USB stick and FTP client
Data export

The data logged by the devices are exported in real time via standard protocols, such as Modbus TCP, MQTT and api REST
Communications gateway

One access only allows communicating directly with the connected devices
Remote assistance

Secure connections to the Santerno Cloud for assistance, diagnostics and remote operativity
Monitoring via Santerno.io

All the devices send data to Santerno.io, the Santerno Cloud application dedicated to remote monitoring

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران