تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Il sito web SunwayPortal, attraverso un accesso riservato, consente una visione dei dati archiviati e raccolti in tempo reale dagli impianti su un database storico e li rende disponibili e scaricabili dagli utenti.
L’accesso è facile e semplice attraverso il sito https://www.sunwayportal.it utilizzando un normale browser su PC.
Il servizio riceve i dati dai datalogger installati nell’impianto, li aggrega e li elabora per fornire misure d’insieme e visualizzazioni grafiche che consentono il monitoraggio dell’impianto per verificarne il corretto funzionamento e valutare la produzione di energia in tempo reale.
Tale servizio comprende quattro visualizzazioni principali:
–La mappa permette di visualizzare tutti gli impianti con un semaforo a colori che ne indica lo stato di funzionamento e la produzione di potenza in percentuale rispetto alla potenza nominale degli inverter installati.
–Il sommario di impianto visualizza tabelle con i dati di produzione dettagliando i singoli sottocampi, con informazioni provenienti da inverter, cassette stringa e da sensori ambientali.
– Lo schema impianto visualizza uno schema sintetico dove sono indicati gli inverter ed i dispositivi monitorati. Per ogni dispositivo viene indicato lo stato di funzionamento ed un semaforo che indica se la produzione è adeguata a quella attesa.
– I grafici mostrano l’andamento della produzione quali: potenza, energia ed irraggiamento, con dati distinti per singolo dispositivo o sensore.
Il servizio di “Storico” Sunway Portal consente di accedere ai dati di produzione di un impianto con un grado si dettaglio maggiore rispetto al servizio in tempo reale. Infatti è possibile visualizzare grafici o scaricare i relativi file di dati di produzione fino dal momento dell’ attivazione del servizio di telecontrollo.
Dall’interfaccia è possibile visualizzare e scaricare dati del mese corrente, dell’anno corrente o di un lasso di tempo a scelta dell’utente.

 

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰