شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Il sito web SunwayPortal, attraverso un accesso riservato, consente una visione dei dati archiviati e raccolti in tempo reale dagli impianti su un database storico e li rende disponibili e scaricabili dagli utenti.
L’accesso è facile e semplice attraverso il sito https://www.sunwayportal.it utilizzando un normale browser su PC.
Il servizio riceve i dati dai datalogger installati nell’impianto, li aggrega e li elabora per fornire misure d’insieme e visualizzazioni grafiche che consentono il monitoraggio dell’impianto per verificarne il corretto funzionamento e valutare la produzione di energia in tempo reale.
Tale servizio comprende quattro visualizzazioni principali:
–La mappa permette di visualizzare tutti gli impianti con un semaforo a colori che ne indica lo stato di funzionamento e la produzione di potenza in percentuale rispetto alla potenza nominale degli inverter installati.
–Il sommario di impianto visualizza tabelle con i dati di produzione dettagliando i singoli sottocampi, con informazioni provenienti da inverter, cassette stringa e da sensori ambientali.
– Lo schema impianto visualizza uno schema sintetico dove sono indicati gli inverter ed i dispositivi monitorati. Per ogni dispositivo viene indicato lo stato di funzionamento ed un semaforo che indica se la produzione è adeguata a quella attesa.
– I grafici mostrano l’andamento della produzione quali: potenza, energia ed irraggiamento, con dati distinti per singolo dispositivo o sensore.
Il servizio di “Storico” Sunway Portal consente di accedere ai dati di produzione di un impianto con un grado si dettaglio maggiore rispetto al servizio in tempo reale. Infatti è possibile visualizzare grafici o scaricare i relativi file di dati di produzione fino dal momento dell’ attivazione del servizio di telecontrollo.
Dall’interfaccia è possibile visualizzare e scaricare dati del mese corrente, dell’anno corrente o di un lasso di tempo a scelta dell’utente.

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران