شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Three-phase solar inverters with rated output power ranging from 590kVA to 790 kVA


Designed for utility-scale solar farms, the Sunway TG inverters offer top-range technology ensuring maximum power density, reliability and operativity. The Sunway TG product range allows optimum configuration of medium-sized and utility-scale PV ground plants, reducing plant costs to a minimum and ensuring maximum efficiency.

General specifications
- Extremely high conversion efficiency with single power conversion stage optimized to reduce losses to a minimum.
- Modular structure and power station industrialization for maximum reliability and easy access to all components, ensuring easy maintenance and repairability with no need to stop the inverter.
- Interactive mains features: LVRT, reactive power control, frequency feedback and voltage feedback control in compliance with the most advanced European standards.
- Integrated DC-side protection via shunt trip.
- Integrated protection against DC-side miswiring.
- Integrated DC insulation active monitoring (AC insulation monitoring available as an option).
- Integrated AC-side protection with automatic disconnector.
- Integration with the SunwayPortal for accessing production data via the Internet. Remote monitoring and control via standard SCADA systems.
- Modbus integrated to RS485 and TCP-IP over Ethernet data connection.
- Integrated inputs for environmental sensors.
- Compatible with PV modules requiring ground connection of one pole (positive or negative pole – optional).
- Integrated energy counter (optional).
- In-line measurement of the conversion efficiency (optional).
- AEEG 84/12 (CEI 0-16) compliant
- AEEG 84/12 (CEI 0-16) compliant


Technical specifications
- DC input rated power: TG610 – 340 STD 608 kW | TG610 – 360 STD 644 kW | TG750 – 320 STD 685 kW | TG750 – 340 STD 728 kW | TG 750 – 360 STD 772 kW | TG750 – 380 STD 814 kW | TG760 – 340 STD 779 kW | TG760 – 360 STD 824 kW | TG760 – 380 STD 871 kW
- Maximum open-circuit voltage of the PV field: 1000 V
- Max. number of DC inputs (pos+neg): 8+8
- PV field voltage range: 425 to 820 V | 550 to 820 V | 580 to 820 V
- Rated power: TG610 – 340 STD 590 kVA @50°C | TG610 – 360 STD 625 kVA @50°C | TG750 – 320 STD 665 kVA @40°C | TG750 – 340 STD 707 kVA @40°C | TG750 – 360 STD 749 kVA @40°C | TG750 – 380 STD 790 kVA @40°C | TG760 – 340 STD 756 kVA @50°C | TG760 – 360 STD 800 kVA @50°C | TG760 – 380 STD 844 kVA @50°C
- Rated mains voltage: 320 V | 380 V
- AC output rated current: 1000 A | 1200 A | 1283 A
- Rated mains frequency: 50 Hz / 60 Hz
- Standard Power Factor: 1 (0.9 lead/lag)
- Maximum efficiency: 98.5 % | 98.6 %
- Operating temperature: -25 to 62 °C | -13 to 143.6 °F
- Degree of protection: IP20
- Cooling system: Forced air
- Overvoltage protection (SPDs): DC-Side – Provided | AC-Side – Optional
- Thermal protection: Integrated
- Ground fault detection: Provided
- EMC and EMI standards: IEC 61000-6-4/IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3/IEC 61000-6-1
- Mains harmonics standards: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12
- Standards for the connection to the grid: CEI 0-16, A.70, BDEW, Arrêté du 23 Avril 2008, RD 1699/2011, RD 661/2007, CQC, IEEE 1547

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران