شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


The Power Management Controller by Elettronica Santerno is a turnkey solution for the implementation of advanced power control functions, such as peak shaving and load shift in plants integrating even hybrid generators.
The product, installed in the point of interconnection of the plant to the grid, allows dynamically regulating the active power and the reactive power according to user-settable criteria, allowing automatic control of communications with all the power generators in the plant. The control modes of the active power include peak shaving, load shift, frequency droop. The control modes of the reactive power include grid voltage adjustment and voltage droop.
The product integrates a control unit, a touchscreen display, a power supply unit and a digital meter that can interface with external voltage sensors and current sensors. The integrated meter may be bypassed to be connected directly to external meters, if installed. All the devices above are integrated into a compact enclosure for the easiest installation.
The Ethernet connectivity, the integrated web interface and the possibility of accessing all data and parameters both locally and remotely reduce configuration times at startup to a minimum and make the Power Management Controller the ultimate device for the control and monitoring of the PV plant operation.

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران