شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Control unit monitoring environmental conditions for PV plant operation
Meteo Center is the ideal complementary accessory to the Sunway TG and Sunway Skid solutions, allowing constant monitoring of the environmental conditions of medium-sized plants and utility-scale plants

Designed to operate with the greatest reliability and accuracy in the most diverse weather conditions, the Meteo Center unit may be equipped with a set of customisable sensors, yet ensuring seamless integration both into Santerno remote monitoring systems and into third-party systems

The local historical data accessible either via FTP or web interface ensure data storage and accessibility even in case of monitoring system downtime


General features
Weather data logger for PV systems
Continuous detection of the weather parameters for the plant efficiency
Sensors complying with the WMO (World Meteorological Organization)
Pyranometer, Class 1 ISO9060
PT100 air temperature sensor, class 1/3 DIN EN 60751
High-precision wind speed and wind direction sensor
High-efficiency, low consumption data logging control unit featuring MODBUS-RTU interface
Protection against electromagnetic disturbance for maximum data reliability
High data logging capacity

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران