شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Central Inverter for Large-Scale Solar Farms


General specification
– Rated output power: 844 kW
– Power factor: +/- 0.9 @ rated power
– Max operating temperature: 122 °F w/o active power limitation
– Industry leading 98 % CEC weighted efficiency
– 1000 V DC maximum open circuit voltage
– Outdoor installation (Nema 3R)
– UL/CSA compliant
– Integrated DC input fuses
– Best in class for reliability and uptime
– Built-in data logger for remote monitoring and diagnostic (option)
– Easily accessible components for better maintenance and service
– Compliant with different grid features (LVRT, frequency transients, active and reactive power)
– CAISO and FERC 661-A compliant
– Available on a skid or cubicle station


Technical specifications
PV fi eld voltage rang: 580 – 820 V DC
Open-circuit voltage: 1000 V DC
AC output voltage: 380 V +/- 10 %
Output frequency: 60 Hz
Rated output power: 844 kVA @122 °F
Rated output current: 1283 A
Maximum efficiency: 98.6 %
Degree of protection: NEMA 3R
Cooling system: Forced air
Operating temperature: -13° F to 143.6° F
Thermal protection: Integrated

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران