شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Turnkey modular solutions with rated output power up to 3500 kVA
Sunway Skid 1000V turnkey solutions are the ultimate solution for the execution of medium-sized and utility-scale plants. The power modules up to 2700 kW, fully assembled and tested in the factory, make plant configuration and construction easy thanks to the optimum power density and the simplification of the operations to be carried out on the field. The Sunway Skid 1000V solution comprises solar inverters of the Sunway TG 1000V TE Outdoor series, designed to ensure high performance and maximum reliability in the most diverse weather conditions, an outdoor LV/MV transformer and a MV cabinet configurable according to the Client’s requests; all these devices are assembled onto a reinforced concrete basement provided with anti-seismic certification. A configurable auxiliary cabinet and a station compartment dedicated to the integration of customisable devices complete the offer ensuring top-range flexibility

All Sunway Skid 1000V solutions may be transported inside standard containers and may be extracted on-site by traction, with no need to use cranes

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران